Delegats i delegades (representants de les famílies a cada classe)

Funcions dels delegats i delegades de classe

Qui és un delegat/da de classe?

El delegat o delegada de classe és un pare, mare o tutor legal que exerceix el paper d’enllaç entre les famílies d’un grup-classe, el tutor o tutora del grup, l’escola i l’AFA. El delegat/da s’ofereix de forma voluntària i és escollit per les famílies del grup-classe. Representa el col·lectiu de famílies d’aquest grup recollint necessitats, interessos i expectatives i establint un vincle entre les famílies i el tutor o tutora.

Quines funcions té?

1. Col·laboració amb el tutor/a:

  • Fer d’enllaç entre el tutor o tutora i les famílies del grup en temes d’interès per a la classe.
  • Detectar inquietuds o necessitats de les famílies en relació amb el centre: expectatives, interessos formatius de les famílies, etc.
  • Traspassar informació “urgent” que el tutor/a necessiti fer arribar a les famílies.
  • Fer una crida a la participació.

2. Dinamització de les famílies del grup-classe:

  • Fomentar la convivència i el bon clima escolar, evitant la transmissió de prejudicis i d’actituds fiscalitzadores.
  • Promoure els canals de comunicació del centre i el seu bon ús.
  • Motivar i dinamitzar les famílies i afavorir que participin en les activitats organitzades.

3. Col·laboració amb l’AFA:

  • Fomentar la participació de les famílies en les diferents comissions de l’AFA.
  • Detectar necessitats de formació o inquietuds de les famílies.
  • Recollir propostes de millora en relació amb els serveis que gestiona l’AFA.
  • Difondre comunicacions de l’AFA.
  • Fer arribar al Consell Escolar i a l’equip directiu propostes de millora, si s’escauen.

4. Coordinació amb els altres delegats i delegades:

  • Assistir a les reunions de coordinació de delegats i delegades.
  • Recollir propostes de millora en relació a la implicació de les famílies.
  • Fer de referents per a altres famílies delegats i delegades.

Què NO li correspon a un delegat/da?

  • Intervenir en la relació personal d’un alumne i/o dels seus familiars amb el tutor i/o la direcció del centre.
  • Intervenir en qüestions pedagògiques.
  • Fiscalitzar la tasca dels professionals dels centre.
  • Fer de mediador, en cas de conflicte, entre famílies, o entre famílies i docents.

Per tal de facilitar la comunicació entre els delegats/des i les famílies s’utilitzarà la comunicació per correu electrònic. L’AFA facilitarà als delegats /des un llistat amb dades de contacte de les famílies de les classes corresponents.

M’inquieta el funcionament del centre, o de la classe del meu fill o filla, a qui em puc adreçar?

La funció principal de les delegades/delegats de les mares i pares és facilitar la comunicació entre el centre i les famílies en aquells aspectes que fan referència al conjunt de la classe amb l’objectiu de contribuir a la millora del procés d’aprenentatge dels nostres fills. Per tant, la figura del delegat/da de les famílies ajuda a detectar situacions potencials de conflicte o mal funcionament, evitar la proliferació de dubtes i rumors, prevenir l’aparició de problemes i aportar-hi solucions compartides amb el professorat.

Per aquest motiu, si hi ha algun tema que us inquieta relacionat amb la dinàmica del grup, de les assignatures o amb algun professor/a, alguna cosa que us hagi explicat el vostre fill o filla que volguéssiu compartir amb altres famílies, alguna incidència a comentar, o dubtes a aclarir… us aconsellem que us adreceu a les delegades/ts de la vostra classe.

Recordeu que per tractar de temes personals sobre el vostre fill o filla, que no tenen a veure amb el grup, us heu d’adreçar directament al tutor/a de la classe o a la direcció del centre, que estan preparats per respondre adequadament els dubtes sobre un alumne en concret. En aquests casos, doncs, no us adreceu a les delegades/ts. Si així ho acordeu, les delegades/ts compartiran la vostra incidència, queixa o inquietud amb la resta de famílies de la classe, per valorar si es tracta d’un tema que afecta a diversos alumnes. Si aquest fos el cas, les delegades/ts, en representació de les famílies de la classe, ho exposaran al tutor o tutora, en nom col·lectiu. Posteriorment, informaran a totes les famílies de la resposta del tutor.

Si la incidència té a veure amb un professor en concret, les delegades/ts valoraran amb el tutor la possibilitat de fer una entrevista a tres bandes. Posteriorment, les delegades n’informaran del resultat a totes les famílies de la classe. Si la resposta del tutor no es considera satisfactòria, i/o els problemes continuen, les delegades/ts de la classe ho posaran en coneixement de la comissió de delegades de l’AFA que, al seu torn, plantejarà el tema a la junta de l’AFA proposant que es canalitzi el requeriment, la inquietud o la queixa a la Direcció del centre i/o al Consell Escolar. Les delegades/ts informaran del seguiment i resultat del procés a totes les famílies de la classe.

Coordinació

Si no coneixes qui és el pare o mare delegat/da del teu curs, o tens qualsevol dubte, envia’ns un missatge i et donarem les seves dades.

Pots contactar-nos per mail a: delegades@afainstitutmontserrat.cat