Delegats

Funcions dels Delegats de curs

Qui és un delegat/da de classe?

El delegat o delegada de classe és un pare, mare o tutor legal que exerceix el paper d’enllaç entre les famílies d’un grup-classe, el tutor o tutora del grup, l’escola i l’AFA. El delegat s’ofereix de forma voluntària i és escollit per les famílies del grup-classe. Representa el col·lectiu de famílies d’aquest grup recollint necessitats, interessos i expectatives i establint un vincle entre les famílies i el tutor o tutora.

Quines funcions té?

1. Col·laboració amb el tutor: 

 • fer d’enllaç entre el tutor o tutora i les famílies del grup en temes d’interès per a la classe 
 • detectar inquietuds o necessitats de les famílies en relació amb el centre: expectatives, interessos formatius de les famílies, etc. 
 • traspassar informació “urgent” que el tutor necessiti fer arribar a les famílies 
 • fer crides de col·laboració

2. Dinamització de les famílies del grup-classe:

 • fomentar la convivència i el bon clima escolar, evitant la transmissió de prejudicis i d’actituds fiscalitzadores 
 • promoure els canals de comunicació del centre i el seu bon ús 

motivar i dinamitzar els pares i mares i afavorir que participin en activitats organitzades pel centre, AFA o les famílies

3. Col·laboració amb l’AFA:

 • fomentar la participació de les famílies en les diferents comissions de l’AFA 
 • detectar necessitats de formació o inquietuds de les famílies 
 • recollir propostes de millora en relació amb els serveis que gestiona l’AFA 
 • difondre comunicacions de l’AFA 
 • fer arribar els dubtes, inquietuds, suggeriments, necessitats i interessos generals dels pares i mares de la classe cap a l’escola 
 • coordinar-se amb els membres de l’AFA per animar les famílies a participar en la vida del centre 
 • fer arribar al consell escolar i a l’equip directiu propostes de millora

4. Coordinació amb els altres delegats: 

 • assistir a les reunions de coordinació de delegats 
 • impulsar fórmules organitzatives i espais que afavoreixin la implicació de les famílies en el fet educatiu 
 • fer de referents per a altres pares i mares delegats 
 • impulsar estratègies per afavorir la participació de les famílies en el consell escolar

Què NO li correspon a un delegat/da?

 • intervenir en la relació personal d’un alumne i/o dels seus familiars amb el tutor i/o la direcció del centre 
 • intervenir en qüestions pedagògiques 
 • fiscalitzar la tasca dels professionals dels centre 
 • fer de mediador, en cas de conflicte, entre famílies, o entre famílies i docents

Per tal de facilitar la comunicació entre els delegats/des i les famílies, es prioritzarà la comunicació per correu electrònic. L’AFA facilitarà als delegats un llistat amb dades de contacte de les famílies de les classes corresponents.

Objectius

Els objectius que esperem assolir son:

 • Una millor comunicació entre les famílies, l’AFA i l’Institut.
 • Poder actuar més ràpidament i col·lectivament davant d’ incidències .
 • Cohesionar els col·lectius de l’Institut.

Coordinació

Si no coneixes qui és el pare o mare delegat del teu curs, o tens qualsevol dubte, envia’ns un missatge i et donarem les seves dades.

Pots contactar-nos per mail a: delegades@afainstitutmontserrat.cat