Després de Batxillerat

Tan si l’opció de l’alumnat un cop acabat el batxillerat es cursar un CFGS o anar a la universitat és important que es presenti a les dues fases de les Proves d’Accés a la Universitat perquè:

 • És el moment en el que l’alumnat té els coneixements més recents.
 • Si després de de Batxillerat, l’alumnat decideix cursar un CFGS les notes de la fase específica tindrán validesa un cop acabin i no les haurà de tornar a fer (llevat que vulgui pujar més la nota).

ESTRUCTURA DE LA PROVA D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT?

FASE GENERAL

És obligatòria per l’alumnat de Batxillerat, ja que la mitjana final d’aquests estudis només compta un 60% per al càlcul de la nota de tall (fins a 10 punts).

La Fase general obligatòria que consta de cinc exercicis:

 1. Llengua catalana i literatura
 2. Llengua castellana i literatura
 3. Llengua estrangera
 4. Història
 5. I una matèria comuna d’opció a triar entre (en funció de la modalitat de Batxillerat cursada):
  • Llatí
  • Matemàtiques
  • Matemàtiques aplicades a les ciències socials
  • Fonaments de les arts

FASE ESPECÍFICA

La Fase específica  és de caràcter voluntari i serveix per pujar nota (fins a 14 punts)

L’alumnat es pot examinar d’un màxim de tres matèries de modalitat.

Les matèries comunes d’opció (examen realitzat a la Fase General) també poden ser objecte d’examen en la fase específica, sempre que no hagin estat triades a la fase general.

Pel que fa a les ponderacions, la matèria comuna d’opció examinada en fase general també serà tinguda en compte per al càlcul de la nota d’admissió, sempre que la qualificació sigui igual o superior a 5.

Les matèries examinades no han d’haver estat necessàriament cursades al batxillerat.

Aquests exàmens tenen una validesa de 2 anys.

COM S’OBTÉ LA NOTA DE TALL?

 1. Batxillerat (60%) + PAU general (40%) = Nota de tall sobre 10 punts
 2. Batxillerat (60%) + PAU general (40%) + PAU específica (4 punts màxim) = Nota de tall sobre 14 punts
 3. CFGS (100%) = Nota de tall sobre 10 punts
 4. CFGS (100%) + PAU específica (4 punts màxim) = Nota de tall sobre 14 punts

INFORMACIÓ DELS ESTUDIS UN COP FINALITZAT BATXILLERAT