Després de l’ESO

Un cop l’alumnat finalitza l’ESO amb el graduat en educació secundària te diverses opcions d’estudis que pot cursar:

BATXILLERAT

El batxillerat forma part de l’educació secundària postobligatòria i es distribueix en dos cursos acadèmics. Es desenvolupa en diverses modalitats, s’organitza de manera oberta i flexible i, si cal, en vies diferents dins de cada modalitat, per tal d’oferir un itinerari personalitzat a l’alumnat d’acord amb les seves perspectives i interessos de formació.

El Batxillerat, funcionament i modalitats.

Doble titulació a Batxillerat:

Altres dobles titulacions:

QUÈ S’HA DE TENIR EN COMPTE A L’HORA DE TRIAR ENTRE UNA MODALITAT O ALTRE?

Si l’alumne/a vol anar a la universitat, haurà de tenir en compte les assignatures que ponderen a la fase específica de les PAU.

Si l’alumne/a vol cursar un CFGS haurà de tenir en compte les prioritats d’accés per al via de batxillerat.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) són ensenyaments professionalitzadors que proporcionen la formació necessària per adquirir la competència professional i el coneixement propis de cada sector.

Si l’alumnat no ha obtingut el graduat en educació secundària hi ha diverses opcions:

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ (PFI)

Els programes de formació i inserció (PFI) són el primer nivell de qualificació dins dels estudis de formació professional i s’adscriuen a diferents famílies professionals.

Els PFI s’adrecen a joves d’entre 16 i 21 anys que no han finalitzat l’educació secundària obligatòria. Són estudis voluntaris i la seva durada és d’un curs acadèmic (1.000 hores).