Estatuts

Descarrega’t aquí els estatuts de l’AFA IES Montserrat

Capítol  I. La denominació, les finalitats i el domicili

Article 1r

 1. L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Institut d’Ensenyament Secundari Montserrat (AFA IES Montserrat) està constituïda a la població de Barcelona que regularà les seves activitats d’acord amb la legislació vigent en materia d’associacions i els seus estatuts.
 2. L’Associació no té ànim de lucre.

Article 2n

L’Associació assumeix els objectius següents:

1. Donar suport i assistència als i les membres de l’Associació i, en general, als pares, mares i responsables legals, al professorat i a l’alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.

2. Promoure la participació dels pares i mares i responsables legals de l’alumnat en la gestió del centre.

3. Assistir els pares i mares i responsables legals de l’alumnat en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre.

4. Promoure la representació i la participació dels pares i mares i responsables legals de l’alumnat en el Consell Escolar.

5. Facilitar la colólaboració del centre projectes socials i culturals.

6. Colólaborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

7. Promoure les activitats de formació de pares i mares i responsables legals, tant des del vessant cultural com de l’específic de responsabilització en l’educació familiar.

8. D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus estatuts.

9. El foment i la pràctica de l’activitat esportiva sense finalitat de lucre.

10. Promoure i fomentar la colólaboració amb d’altres associacions de pares i mares.

Article 3r

 1. El domicili de l’Associació queda fixat al carrer Copèrnic, 84 de Barcelona.
 2. L’àmbit d’actuació de l’Associació se circumscriu a Catalunya.
 3. Les comunicacions i convocatòries es faran mitjançant un escrit enviat a l’adreça electrònica, i en cas de no tenirne a l’adreça postal, que consti en la relació actualitzada d’associats i associades que té l’Associació.
 4. Al web que disposi la Junta de l’Associació, hi haurà tota la documentació que sigui necessària per als membres de l’Associació.

Capítol II. Drets i deures dels i les membres de l’Associació

Article 4t

Poden ser membres de l’Associació els pares, mares o representants legals de l’alumnat matriculat en el centre que manifestin la seva voluntat de pertànyer com a tals a l’entitat, i que contribueixin a sostenirla amb les quotes a què es refereix l’article 5.2 d’aquests estatuts.

L’admissió dels i de les sòcies és facultat de la Junta Directiva, que l’acorda un cop qui la sol·licita ha acreditat la seva condició de pare, mare o representant legal d’un/a o més alumnes del centre.

Article 5è

1. Drets:

a) Participar en les activitats de l’Associació intervenint en les assemblees generals, exposant queixes i suggeriments per escrit a la Junta Directiva o oralment als i les persones delegades de curs, que hauran de traslladarho a l’esmentada Junta en les seves reunions.

b) Tenir veu i vot a les assemblees generals. c) Elegir i ser elegits o elegides membres de la Junta Directiva. d) Tenir un exemplar dels estatuts vigents. e) Consultar els llibres de l’Associació. f) Donarse de baixa voluntàriament en qualsevol moment.

2. Deures: a) Contribuir econòmicament a sostenir l’Associació i les seves activitats satisfent les quotes i les derrames acordades.

b) Complir els acords reglamentaris adoptats per l’Associació a través dels seus diferents òrgans de govern, a fi d’assolir de la millor manera possible els objectius de l’Associació.

Article 6è

1. Les causes de baixa de l’Associació són: a) Renúncia voluntària comunicada per mitjà d’un escrit adreçat al president o presidenta de la Junta Directiva. b) Pèrdua de la condició de pare, mare d’alumne/a, de la pàtria potestat o de la

representació legal. c) Falta de pagament de la quota vàlidament acordada. d) Ús de l’Associació o de la condició de soci o sòcia amb finalitats diferents a les

assumides estatutàriament per l’entitat.

 1. Quan la baixa obeeix als motius exposats en els punts 3 i 4, és preceptiva l’obertura d’un expedient en què s’ha de donar audiència al soci o sòcia.
 2. L’acord de baixa és adoptat per la Junta Directiva. El soci o sòcia, hi pot recórrer davant la propera reunió de l’Assemblea General.

Capítol III. L’Assemblea General

Article 7è

 1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem de l’Associació; les persones que en són membres en formen part per dret propi i irrenunciable
 2. Les persones membres de l’Associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran per majoria els assumptes que siguin competència d’aquest òrgan.
 3. La totalitat de membres quedarà subjecta als acords de l’Assemblea General, incloenthi qui en discrepa i qui s’hagi abstingut de votar.

Article 8è

L’Assemblea General té les facultats següents:

 1. Modificar els estatuts.
 2. Elegir i revocar les persones membres de l’òrgan de govern i controlarne l’activitat.
 3. Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’Associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
 4. Acordar la dissolució de l’Associació.
 5. Incorporarse a altres unions d’associacions o separarse’n.
 6. Solólicitar la declaració d’utilitat pública.
 7. Aprovar el reglament de règim interior.
 8. Acordar la baixa, amb un expedient previ, dels associats i les associades.
 9. Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap altre òrgan de l’Associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’Assemblea General.

Article 9è

 1. L’Assemblea General es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins dels mesos compresos entre octubre i desembre, ambdós inclusivament.
 2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho solóliciti un nombre d’associats o associades no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini de trenta dies a comptar de la solólicitud.

Article 10è

 1. L’Assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
 2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió, individualment i mitjançant un comunicat adreçat als associats i associades.
 3. Les reunions de l’Assemblea General, les presideix el president o presidenta de l’Associació. Si no hi és, l’han de substituir, successivament, el vicepresident o vicepresidenta o el/la vocal de més edat de la Junta. Hi ha d’actuar com a secretari o secretària qui ocupi el mateix càrrec a la Junta Directiva.
 4. El secretari o la secretària redacta l’acta de cada reunió, la qual ha de signar amb el vistiplau del president o presidenta, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents. Si no hi és, l’ha de substituir la persona més jove de la Junta.
 5. L’acta de cada assemblea serà aprovada dins dels trenta dies següents de la seva celebració pel president o presidenta i per 2 persones que hagin estat designades per l’Assemblea General i haurà d’estar a disposició dels socis i sòcies al punt d’informació creat al seu efecte: tauler d’anuncis, pàgina web, local social, etc.

Article 11è

 1. L’Assemblea General es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de persones associades presents o representades.
 2. El 10% de persones associades pot solólicitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’Assemblea General, sempre que ho facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la data prevista de la reunió.
 3. L‘Assemblea General únicament pot adoptar acords sobre els punts que constin en l’ordre del dia.

Article 12è

 1. A les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada membre de l’Associació.
 2. El vot es pot exercir per delegació mitjançant els canals que estableixi la Junta, ja sigui per mitjà escrit presentat per un altre associat o associada.
 3. Els acords es prendran per majoria simple de vots de les persones presents i representades.
 4. Per adoptar acords sobre la baixa de persones, la modificació dels estatuts, la dissolució de l’Associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la integració en una d’existent caldrà un nombre de vots equivalent a dues terceres parts (2/3) de les persones assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la Junta Directiva, si es presenten diverses candidatures, es farà per acord de la majoria relativa dels socis i de les sòcies presents i representades.
 5. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a comunicar el seu programa d’actuació als associats i associades abans de la data d’elecció, i també si aquesta es fa en l’Assemblea General, durant la mateixa reunió. La Junta Directiva a proposta de les candidatures, ha de fer arribar a les persones associades, una vegada com a mínim els programes i les altres comunicacions que siguin raonables. En els casos en què els associats i associades ho autoritzin expressament, la Junta Directiva pot facilitar a les candidatures que ho demanin, les dades dels socis i sòcies.

Capítol IV. La Junta Directiva

Article 13è

1. Regeix, administra i representa l’Associació la Junta Directiva que està formada per:

a. president o presidenta.

b. vicepresident o vicepresidenta.

c. secretari o secretària.

d. tresorer o tresorera.

e. vocals. Aquests càrrecs han de ser exercits per persones diferents.

 1. L’elecció de les persones membres de la Junta Directiva es farà per votació de l’Assemblea General. Les persones elegides entren en funcions després d’haver acceptat el càrrec.
 2. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari o secretària sortint, amb el vistiplau del o la presidenta sortint, i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.
 3. Els membres de la Junta Directiva exerceixen els seus càrrecs gratuïtament, si bé tenen dret a la bestreta i al reemborsament de les despeses degudament justificades.

Article 14è

1. Els membres de la Junta Directiva exerceixen el càrrec durant un període de 3 anys, sense perjudici que puguin ser reelegits.

2. El cessament dels càrrecs abans d’extingirse el termini reglamentari del seu mandat pot esdevenirse per: a) Dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els

motius b) Malaltia que incapaciti per exercir el càrrec c) Baixa com a membre de l’Associació d) Sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera reunió de l’Assemblea General que tingui lloc. Mentrestant, una persona membre de l’Associació pot ocupar provisionalment el càrrec vacant. Si la Junta ho considera necessari, es poden produir noves incorporacions amb caràcter transitori, les quals hauran de ser ratificades en la primera reunió de l’Assemblea General.

Article 15è

La Junta Directiva té les facultats següents:

1. Representar, dirigir i administrar l’Associació de la manera més àmplia que reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’Assemblea General, d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta Assemblea estableixi.

2. Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos pertinents.

3. Proposar a l’Assemblea General la defensa dels interessos de l’Associació.

4. Proposar a l’Assemblea General la defensa de l’establiment de les quotes que les persones membres de l’Associació han de satisfer.

5. Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi adoptin.

6. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

7. Contractar les persones empleades que l’Associació pugui tenir.

8. Inspeccionar la comptabilitat i preocuparse, perquè els serveis funcionin amb normalitat.

9. Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de l’Associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.

10. Nomenar els i les vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de treball, a proposta dels mateixos grups.

11. Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres persones, per aconseguir:

a. subvencions o altres ajuts

b. l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i també un centre de recuperació ciutadana

12. Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es determina a l’article 28.

13. Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donarne compte en la primera reunió de l’Assemblea General.

14. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun altre òrgan de govern de l’Associació o que li hagi estat delegada expressament

Article 16è

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o la presidenta o per la persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que les persones que en són membres ho decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a dos mesos, sempre que el calendari lectiu ho permeti.
 2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el president o la presidenta o bé si ho sol·licita un 50% de les persones que la componen.

Article 17è

 1. La Junta Directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació i hi ha un quòrum de la meitat més un.
 2. Les persones membres de la Junta Directiva estan obligades a assistir a totes les reunions que es convoquin, encara que, per causes justificades, poden excusarse’n. L’assistència del president o de la presidenta o del secretari o la secretària o de les persones que els o les substitueixin, hi és necessària sempre.
 3. La Junta Directiva pren els acords per majoria simple de vots de les persones assistents.

Article 18è

 1. La Junta Directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses comissions o grups de treball si compta, per ferho, amb el vot favorable de dos terços (2/3 de les persones que en són membres.
 2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, una o unes quantes persones mandataris per exercir la funció que la Junta els confiï amb les facultats que cregui oportú conferirlos en cada cas.

Article 19è

 1. Els acords de la Junta Directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser signats pel secretari o per la secretària i el president o la presidenta.
 2. En iniciarse cada reunió de la Junta Directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és procedent.

Capítol V. La presidència i la vicepresidència

Article 20è

1. Són pròpies de la presidència les funcions següents: a) Dirigir i representar legalment l’Associació, per delegació de l’Assemblea General i

de la Junta Directiva. b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’Assemblea General com de la Junta Directiva. c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat. d) Establir la convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta

Directiva. e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel o la secretària de l’Associació. f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin

l’Assemblea General o la Junta Directiva.

2. El president o la presidenta és substituïda, en cas d’absència o malaltia, per qui ocupi la vicepresidència o vocal de més edat de la Junta, per aquest ordre.

Capítol VI. La secretària i la tresoreria

Article 21è

El secretari o secretària ha de custodiar la documentació de l’Associació, aixecar, redactar i signar les actes de les reunions de l’Assemblea General i la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que calgui lliurar, i també portar el registre de socis i sòcies.

Article 22è

El tresorer o tresorera té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’Associació, com també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Ha de portar un llibre de caixa, signar els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria, pagar les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals han de ser visades prèviament pel president o presidenta, i ingressar el que sobra en dipòsits oberts en establiments de crèdit o d’estalvi.

Capítol VII. Les comissions o grups de treball

Article 23è

 1. La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar les persones de l’Associació que vulguin formarlos, que n’han d’assabentar la Junta Directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
 2. La Junta Directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de treball. Un cop al mes, la persona encarregada de la comissió o grup de treball presentarà a la Junta un informe detallat de les actuacions dutes a terme.

Capítol VIII. El règim econòmic

Article 24è

Aquesta Associació no té un patrimoni fundacional.

Article 25è

Els recursos econòmics de l’Associació es nodreixen de:

 1. Les quotes ordinàries, extraordinàries i derrames que fixa l’Assemblea General.
 2. Les subvencions oficials o particulars
 3. Les donacions, les herències o els llegats
 4. Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenirse.

Article 26è

 1. La totalitat dels membres de l’Associació tenen l’obligació de sostenirla econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
 2. L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques, que s’abonaran per mesos, trimestres, semestres o anualment, segons el que disposi la Junta Directiva— i quotes extraordinàries.

Article 27è

L’exercici econòmic coincideix amb el curs escolar, iniciantse l’1 de setembre i queda tancat el 31 d’agost de l’any següent.

Article 28è

 1. En els comptes corrents o llibretes d’estalvi oberts en establiments de crèdit o d’estalvi, hi figuraran les signatures del president o de la presidenta, el tresorer o la tresorera, i el secretari o la secretària.
 2. Per poder disposar dels fons n’hi haurà prou amb dues signatures.

Capítol IX. El règim disciplinari

Art. 29è

1. L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis o sòcies que incompleixen les seves obligacions.

2. Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l’expulsió de l’Associació, segons el que estableixi el reglament intern.

3. El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència de denúncia o comunicació. En el termini de 10 dies la Junta nomena una persona instructora, que

tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb audiència prèvia de la persona presumpta infractora. La resolució final que ha de ser motivada i aprovada per dues terceres parts de la Junta Directiva, i l’adopta aquest òrgan de govern dins un període màxim de 15 dies.

4. Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la Junta Directiva, les persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el procediment per ferho, davant la primera Assemblea General que tingui lloc.

Capítol X. La dissolució

Article 30è

L’Associació podrà ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquesta finalitat.

Article 31è

 1. Un cop acordada la dissolució l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i els drets de l’Associació com la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. L’assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
 3. Les persones membres de l’Associació estan exemptes de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda delimitada a complir les obligacions que hagin contret voluntàriament.
 4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que decideixi l’Assemblea General en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació.
 5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada.

Diligència: Ester Bonet Solé, secretària de l’Associació de Mares i Pares de l’IES Montserrat, inscrita amb el núm. 5.788. CERTIFICO: Que el text precedent és còpia exacta del presentat i aprovat per unanimitat en l’Assemblea General de l’associació, celebrada el dia 24 de novembre de 2008.

Descarrega’t aquí els estatuts de l’AFA IES Montserrat